Cedgif.com.pl

Regulamin

§ 1.

Serwis jest własnością firmy Dostawa Przesyłek Krzysztof Jermak, al. Tadeusza Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź, Numer NIP 7272799920 Numer REGON 363927939 obsługiwaną przez firmę CHRISTOPHER F SPECIALIST GROUP LTD, 590 Kingston Road, London, United Kingdom, SW20 8DN, Company number 10283658. Klient wyraża zgodę na współpracę z podmiotem zagranicznym. Korespondencje prosimy kierować na Nasz dodatkowy adres korespondencyjny: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa lub na email kontakt@cedgif.com.pl

§ 2.

Płatności są obsługiwane przez firmę CHRISTOPHER F SPECIALIST GROUP LTD, 590 Kingston Road, London, United Kingdom, SW20 8DN, Company number 10283658

§ 3.

CEDGIF to elektroniczny rejestr który jest używany celach reklamowych. Klient otrzymuje pełen dostęp do usług na okres 180 dni. Do wpisu klient może dopisać dowolne informacje do 250 znaków.

§ 4.

Przedsiębiorca, którego dane zostały umieszczone w Rejestrze CEDGIF, ma prawo do modyfikacji i swoich danych w każdej chwili. Aby dokonać zmian we wpisie prosimy o kontakt info@cedgif.pl

§ 5.

Rejestr jest widoczny i reklamowany zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii.

§ 6.

Zakupu dokonać może tylko i wyłącznie użytkownik, który akceptuje warunki regulaminu.

§ 7.

W przypadku chęci zrezygnowania z naszych usług klient, aby odstąpić od umowy musi w ciągu 7 dni wysłać odstąpienie od umowy pocztą do siedziby naszej firmy bądź na nasz adres e-mail.

§ 8.

Praca wykonana na rzecz serwisu jest wykonywana wyłącznie w Wielkiej Brytanii.

§ 9.

Dla potencjalnych klientów wysyłamy pismo z ofertą handlową, w piśmie jest zawarta treść o akceptacji niniejszego regulaminu który następuje po uiszczeniu opłaty. Opłata jest jednorazowa i nieobowiązkowa.

§ 10.

Firma wysyła oferty handlowe za pośrednictwem innych firm świadczących usługi pakowania i wysyłania.

§ 11.

Dane gromadzone w naszym rejestrze firm są dostępne publicznie.

§ 12.

Klient wyraża zgodę nazwie firmy może pojawić się imię i nazwisko przedsiębiorcy, siedziba firmy oraz numer firmy.

§ 13.

Klient ma prawo złożyć reklamację w każdej chwili po przez korespondencje email.

§ 14.

Dostęp wyłącznie od 18 lat.

§ 15.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w całości bez informowania kupującego.

§ 16.

Serwis nie gromadzi ani nie udostępnia danych innych niż te które widoczne są publicznie.

§ 17.

Wraz z reklamą w serwisie klient otrzymuje 180 dniową obsługę doradztwa księgowego w języku Polskim jak i Angielskim oraz doradztwa w zakresie optymalizacji podatkowej.

§ 18.

Serwis zobowiązany jest przedłużyć użytkownikowi abonament jeżeli serwis nie będzie dyspozycyjny.

§ 19.

Zabrania się umieszczania w reklamie, treści wulgarnych, rasistowskich, mających na celu obrażenie uczuć religijnych i innych nieprzyzwoitych treści niezgodnych z prawem.

§ 20.

Kontakt z Naszą firmą dostępny jest w języku Polskim i Angielskim.§ 1.

The website is owned by Dostawa Przesyłek Krzysztof Jermak, al. Tadeusza Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź, Numer NIP 7272799920 Numer REGON 363927939, CHRISTOPHER F SPECIALIST GROUP LTD, 590 Kingston Road, London, United Kingdom, SW20 8DN, Company number 10283658. Customer agrees to cooperate with a foreign entity. Correspondence should be sent to our additional mailing address: ul. Marszałkowska 115/2, 00-102 Warszawa or by e-mail to info@cedgif.com

§ 2.

The entry record fee is optional.

§ 3.

CEDGIF is an electronic register that is used for advertising purposes. The customer receives full access to services for a period of 180 days. The customer can add any information up to 250 characters to the entry record.

§ 4.

The entrepreneur, whose data were included in the CEDGIF Register, has the right to modify their data at any time. To make changes to your listing, please contact us by e-mail on info@cedgif.com.pl

§ 5.

The registry is visible and advertised both in Poland and the UK.

§ 6.

Purchase may be made only by users who accept the terms and conditions.

§ 7.

If a customer wishes to withdraw from the contract, he/she must send a withdrawn within seven days by mail to our office or by e-mail.

§ 8.

The work done for the service is performed only in the UK.

§ 9.

For potential clients we send a letter containing our commercial offer The letter also contains the acceptance of the terms and conditions, which follows the payment of a fee. The fee is one-time only and is non-mandatory.

§ 10.

The company sends commercial offers through other companies providing packing and sending.

§ 11.

The data collected in our register of companies is publicly available.

§ 12.

The customer agrees that in the name of the company, may be included the first name and surname of the entrepreneur, headquarters and the company telephone number.

§ 13.

The customer has the right to file a complaint at any time via e-mail correspondence.

§ 14.

Access only from the age of 18.

§ 15.

The administrator reserves the right to change the regulations in full without informing the buyer.

§ 16.

The website does not collect or share data other than those which are visible to the public.

§ 17.

Along with advertising in the service, the customer receives a 180 day accounting advisory services in Polish and English and advising on tax optimization.

§ 18.

The website is obliged to extend the users subscription if the service is not dispositional.

§ 19.

It is forbidden to advertise vulgar content, racist content, intentions to insult religious feelings and other indecent illegal content.

§ 20.

Contact with our company is available in Polish and English.